ECOLOGISTS' MOVEMENT OF MACEDONIA - DEM

Vasil Gjorgjov Street, 39/6
1000 Skopje, Macedonia
tel/fax: +389 2 220-518 dem@dem.org.mk

Links

www.travel2ohrid.com

Travel2ohrid offer private and Hotel accommodation in Ohrid, R.Macedonia. Apartments, rooms for rent, if you plan to visit beautiful city Ohrid.

solutions-flex.com

Welcome in the new era of technology,don't waste your time take this opportunity and let we be those who guide you.


ПРОТЕСТЕН МАРШ ЗА СПАС НА ВОДНО

Движењето на екологисти на Македонија заедно со неформалната група граѓани „Спас за Водно“ беше дел од организацијата на протестниот марш, под мотото...

ДОДЕЛЕНО ЗЕЛЕНО ЈАБОЛКО 2012 Г. ЗА ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

На 16 ноември 2012 г. на пригодна манифестација беше врачено Зеленото јаболко на општина Македонски Брод. Од ДЕМ присуствуваа членови на ЕД Грашница - Охрид и ЕД Треска - Македонски Брод...

THE GREEN APPLE AWARD 2012 FOR THE MUNICIPALITY OF MAKEDONSKI BROD

October 13th, 2012 was a special occasion for the Municipality of Makedonski Brod. It was awarded with the highest national award - the Green apple. The recipient of the award was decided at the Annual Meeting 2012...

НАТПРЕВАР ВО ФОТОГРАФИИ ПО ПОВОД 20-ГОДИШНИНАТА ОД ДОНЕСУВАЊЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ЖИВЕАЛИШТА

Организатор: CEEWeb for Biodiversity, ДЕМ и др.

За повеќе кликнете тука!


Photo Contest to celebrate the 20th Anniversary of the Habitats Directive

Click here!

среда, 18 јули 2012 г./ Wednesday, 18 July, 22:10

Национална Кампања

Во рамките на проектот спроведена е национална кампања имплементирана од страна на локалните организации на ДЕМ, со цел да се промовираат "скриени вредности" на традиционалните и со низок интензитет земјоделски системи во Македонија...

Завршниот состанок од проектот Промовирање на земјоделство со висока природна вредност (HNV) и агро-еколошки плаќања преку граѓанските организации во Македонија

Свои излагања имаа клучни актери за иницирање, поддршка и спроведување на политиките за земјоделство со високи природни вредности. На овој завршен настан беа презентирани проектните резултати, но и проектното влијание како на ниво на креирање на политики така и во насока на социо – екoномските аспекти.

Проект "Промовирање на земјоделството со високи природни вредности (HNV) и aгро-еколошка наплата преку граѓанските организации во Македонија"

Проектот се спроведува заеднички од страна на Движењето на екологистите на Македонија - ДЕМ и Центарот за граѓанска иницијатива (ЦГИ), во соработка и со поддршка на две меѓународни невладини организации – Авалон од Холандија и Институтот за европска политика за животната средина (IEEP) од Велика Британија.Проектот се фокусира врз позитивните придобивки од одредени видови на земјоделство во Македонија, заради заштита на нашите вредни живеалишта и важните видови од растителното и животинското богатство.

ПРОЕКТНИ АКТИВНОСТИ

На 13 и 14 февруари Проектот "Промовирање на земјоделството со високи природни вредности и агро-еколошки плаќања прегу граѓанските организации во Македонија" се претстави во рамките на манифестацијата: ..

RECENT PROJECT ACTIVITIES:

On 13 and 14 February Project "Promotion of agriculture with high natural values and agri-environmental payments with NGOs in Macedonia" ...