ECOLOGISTS' MOVEMENT OF MACEDONIA - DEM

Vasil Gjorgjov Street, 39/6
1000 Skopje, Macedonia
tel/fax: +389 2 220-518 dem@dem.org.mk

Links

www.travel2ohrid.com

Travel2ohrid offer private and Hotel accommodation in Ohrid, R.Macedonia. Apartments, rooms for rent, if you plan to visit beautiful city Ohrid.

solutions-flex.com

Welcome in the new era of technology,don't waste your time take this opportunity and let we be those who guide you.


Завршниот состанок од проектот Промовирање на земјоделство со висока природна вредност (HNV) и агро-еколошки плаќања преку граѓанските организации во Македонија се одржи на 30 мај 2012.Свои излагања имаа клучни актери за иницирање, поддршка и спроведување на политиките за земјоделство со високи природни вредности. На овој завршен настан беа презентирани проектните резултати, но и проектното влијание како на ниво на креирање на политики така и во насока на социо – екoномските аспекти. Воведни излагања имаа:
- Бесир Јашари,- Државен советник - Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија
- Соња Лепиткова – Државен советник, Министерство за животна средина и просторно планирање на Македонија
- Г-дин Герт Кампман – Заменик Шеф на Мисија, Амбасада на кралството Холандија
- Соња Трајкова - Раководител на одделение за Агро-екологија и LEADER, Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на Македонија
- Мартијен Ланкестер – Извршен директор, Авалон.
Презентации од проектот, пристапот и главните резултати од истите имаа:
- Дарко Знаор - Авалон
- Прогресот со дефинирање и идентификување на земјоделството со високо природни вредности во Македонија – Сузана Кратовалиева – Универзитет Св. Кирил и Методиј, Институт за земјоделство - Скопје
- Адресирање на социо-економскиот аспект на земјоделството со високи природни вредности во Македонија, главните пораки од одржаните тркалезни маси - Игор Тасевски, ЦГИ
- Агро-еколошки мерки за земјоделството со високи природни вредности – наоди и препораки – Димче Дамјаноски – Независен експерт, за земјоделство и рурален развој.
Исто така, беше промовирана и книгата "Земjоделство со Високи природни вредности и Агро-еколошки плаќања во Македонија", а беа доделени и наградите за најдобри цртежи и творби од училиштата опфатени со проектната кампања.

 • screen 1
 • screen 2
 • screen 3
 • screen 4
 • screen 5
 • screen 6
 • screen 7
 • screen 8
 • screen 9
 • screen 10
 • screen 11
 • screen 12
 • screen 13
 • screen 14
 • screen 15
 • screen 16
 • screen 17
 • screen 18
 • screen 19
 • screen 20
 • screen 21
 • screen 21

Nagradeni Tvorbi

Angela Stevanoska V odd. - OU Bratstvo Edinstvo - Ohrid

Dimovski Stefan 6 odd. - OU Braka Miladinovci

Marija Dimovska I-2 klas SOU-Sv. Naum Ohridski - Mak. Brod

Спуштете ги наградените лични творби тука !